วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9

พระบรมฉายาลักษณ์

ดเรฟรเดากเฟทกาอาฟกเกเกดเดอดกพส้าพำ
ดฟกเทือดาก่เรพ่เดกทอากดกดดดดดดดดดด
ด่กาเดกห่าเกดรพำรำดกาเพ